Turkish English

MUHASEBE VE TAHSİLAT

GENEL: Genel Sekreterliğe bağlı olup Borsanın muhasebe ve tahsilât işlemlerini yürütmekle sorumludur.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

1.            Borsanın bütçe ve muhasebe işlemlerini sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik ve ihtiyatlılık esaslarına göre yürütmek,,

2.            Bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren Borsa bütçesini hazırlayarak, genel sekretere sunmak,

3.            Yıl içinde, tahmini bütçeyi aşan fasıl ve maddeler arasında aktarma teklifinde bulunmak, ek ve olağanüstü ödenek talep etmek,

4.            Yönetmelikte belirtilen yevmiye, defter-i kebir, sabit kıymetler defteri, yardımcı defterleri onaylatmak, işlemek ve yılsonunda ciltlettirilerek saklamak, 

5.            Mizan, gelir-gider bütçe izleme raporu, bilanço düzenlemek,

6.            Borsa gelir ve giderlerini yılın ilk ayında tahakkuk ettirip muhasebeleştirmek, 

7.            Tahsil ettiği Borsa gelir ve giderlerinin tahakkukunu yaparak, tahsil tediye ve mahsup fişlerini düzenlemek, çıktısını saklamak

8.            Her mali yılın ilk ayı içinde kasada bulundurulacak para miktarının belirlenmesini sağlamak, aşan miktarın bankalara yatırılmasını sağlamak.

9.            Demirbaş alımları için, siparişi veren bölüm sorumlusunun ihtiyaç formunu kabul ederek, Genel Sekretere sunulmasını ve Borsa Yönetim Kurulunun gündemine alınmasını sağlamak, Yönetim Kurulunun değerlendirmesi ve onayına müteakip, satın alma işlemini gerçekleştirmek. (gayrimenkul alımları hariç- gayrimenkul alımları Yönetim Kurulunun önerisi ve Borsa meclisinin tasdiki ile gerçekleştirilir.)

10.          Borsa demirbaşlarının kayıtlarını tutmak, süresini dolduran demirbaşların yönetmeliğe göre silinmesini sağlamak.

11.          Satın alma ihtiyacı olan bölüm sorumlularının sundukları ihtiyaç formlarını (taleplerini)  alarak, incelemek ve olmayan malzemelerin teminini sağlamak,

12.          Dönem başında harcırah çizelgesi hazırlayarak, Borsa Meclisinin, Yönetim Kurulu Başkanının veya Genel Sekreterin şehir dışında görevlendirdiği kişilerin harcırahlarını düzenlemek, gerekirse görev tarihinden bir gün önce avans olarak ödenmesini sağlamak

13.          Her yıl kaç öğrenciye burs verileceği ve miktarını Meclis onayından geçirilmesini sağlamak, burs yönetmeliği çerçevesinde öğrencilere verilen burs işlemlerini takip etmek,

14.          Borsa personelinin tayini, terfii, cezalandırılması, görevine son verilmesi ve sigorta ve emekli sandığı ile ilgili münasebetlerine ait her türlü işlemleri yapmak ve buna ilişkin dosyaları tutmak,

15.          Borsa personelinin ücret, fazla mesai ücreti, ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımlarını tahakkuk ettirmek ve kayıtlarını tutmak,

16.          Borsa personelinin yıllık izinlerini, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını tutmak,

17.          Maddi duran varlıklar ile nakdi varlıkların teminat altına alınması maksadıyla Meclis kararıyla emniyet sigortası yaptırmak,

18.          Borsaya borçlu oldukları meblağları ödemeyenler veya Borsaca para cezalarına çarptırılanların icra takibini yapmak,

19.          Muhtasar beyannamesi, KDV beyannamesi, SSK İşsizlik sigortalarını, TOBB Emekli Sandığı primlerini, TOBB türü birlik paylarını, Sigorta acentelikleri birlik paylarını aylık hazırlamak ve ödemelerini yapmak,

20.          Personelin maaşları- ücretleri ile bu yönetmelikte verilmiş ve özlük haklarından doğan sosyal yardımlarına ait bordrolarını tahakkuk ettirmek ve istihkakları tediye etmek, ödemeleri yapmak,

21.          Her ihtiyaçtan evvel servislerin kırtasiye, matbu evrak, yakacak, yakıt vs. ihtiyaçlar için nakdi ikmali hazır tutmak.

22.          Sayman Üyeye muhasebe fişlerini imzalatmak,

23.          Tahakkuk işlemi yapılan Borsa aidat ve munzam aidatlarının üyelere tebligatını Haziran ve Ekim aylarında yılda iki kez yapmak.

24.          Üyelerin derecelerinde meydana gelen değişikleri üyelere tebliğ etmek, sene başında tahsilini sağlamak, 

25.          Aidat tebligatlarının iade gelmesi sonucu bunların takibini yapmak,  üye Borsa dosyalarına koymak,   

26.          Yeni kayıt yaptıranların kayıt ücretlerini tahakkuk ederek tahsilâtını sağlamak,

27.          Üyenin talebi üzerine verilen belgelerin tahsilâtını sağlamak,

28.          Günlük olarak gönderilen postalara ait gönderim tutanağı hazırlamak ve günlük posta masraflarının gönderim tutanağına yazılmasını sağlamak,

29.          Yönetim Kurulunca belirlenen kasada bekletilecek rakam dışındaki Günlük tahsilâtı bankaya yatırmak,

30.          Borsa Yönetim Kurulundan çıkan ödemeleri Genel Sekreter talimatı ile yapmak,

31.          Banka mevduatları ile ilgili olarak günü gelenleri Genel Sekretere, bulunmadığı durumlarda, Genel sekreterin vekâlet verdiği kişiye hatırlatmak ve bunların direktifleri doğrultusunda işlem yapmak,

32.          Genel Sekreterin talimatı ile gerekli prosedürleri yerine getirerek bankalardan para çekmek,

33.          Aidat borçlarını zamanında ödemeyen üyeleri belirlemek, takibini yapmak ve tahsilâtı gerçekleştirmektir.

34.          Borsaya kayıtlı üyelerin alım ve satımlarından doğan tüm Tescil borçlarının tahsil edilmesini sağlamak.

35.          Borsaya kayıtlı üyelerin geçmiş yıllardan kalan tüm borçlarının gerekli yasal zammı uygulayarak tarafınızca tahsil edilmesini sağlamak.

36.          Borsanın para girdileri ile amirlerince verilecek emirle yapacağınız ödemelere mutlaka ödeme makbuzu imzalatarak ödeme yapmak,

37.          17. 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.